IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 40773

کشاندن جوانان بسوی فاشیسم از راه اتن توسط بقایای حفیظ الله امین

8 اكتبر 2010, 08:09, توسط jalaludinbaiany

( خان جان ) !
با شناخت که بنده با ( خان ۰۰۰۰ !!! ) داشتم و دارم ، موصوف با رسالت و اصالت بود واست . برايش انسان مطرح بود ، اگر سياه بود ، زرد بود ، سرخ بود و يا سفيد . او برای انسان تحت ستم ، استعمار ، ظلم پکتيا ، پکتيکا ، غزنی ، باميان ، يکاولنگ ، جاغوری ، واخان ، بدخشان ، جوزجان ، فرياب ، هرات ، کابل ، پروان ، لغمان ، شينوار ، کنر ها ، لوگر روزگان ، بادغيس چخچران ، فراه ، نيمروز وهلمند کندهار يکسان تصور ، علاقه داشت و برای نجاتش می انديشــــد ، می رزميد و در مقابل ســـــــتمگران ، جنايتکاران ، بهربرداران تاجک ، پشتون ، هزاره ، ازبک وترکمن وووو سنگر گرفته بود .
و دايمأ مشت های آهنين ( آن خان ) بر دهن بيگانه تفرقه انداز ، شقاق افگند کوبيده ميشد . مظلوم پکتيا با مظلوم باميان ، مظلوم فارياب با مظلوم پروان برايش يکسان بود .
( آن خان جان ما ) !!
از تاريخ اتنيکی ، پيدايش افغانستان خوب اگاه برای او حد ، مرز ، رنگ ، جنس فرق نداشت . او از همه شاهان ، اميران ، امپراطوران ، شاههنشاه ها نفرت داشت . او غلام انسان زحمت کش ومظلوم بود .
برای او سپين غر و توغر وجود نداشت او به عظمت هندوکش ، بابا افتخار ميکرد .
اگر تو ( آن خان ) باشيد خوب نور الله نور عمرت طويل باد . اگر با پوشش ( برقه )
« خانک » ميباشيد با پوشش « برقه » در کابل پرس قوم پرست ، تنگ نظر ، بيگانه پرست ، مخالف با حق وحقانيت تاريخ و زيست بشريت قرار داريد . در سايت ديگر پيرو خط امام و با ديگر انديشان دوآتشه انترناسيونالست ميشويد برای هر محقق و پژوهشگر مشکل است که برای عناصر استخدام شده ، زر شناس بيگانه تفهيم کند که [مرغت دو پا]
دارد . و اينکه بنده را ناسپاس خطاب نموده . از حاتم بخشی رهبر اظهار سپاس نکردم !!!
در رياست جمهوری محمد داؤود « ۴ » بورس تحصيلی از طرف دولت ترکيه سپرده شد تا در رشته های مختلف حقوق « ۴ » محصل صنف اول فاکولته حقوق پوهنتون کابل با سپری نمودن امتهان کانکور برنده اول تا چهار ميتوانست از بورس استفاده نمايند . ۱۳۵ نفر شرکت اولين برنده اقای رنگين دادفر اسپنتا قبلأ وزير خارجه کرزی . دوم نگارنده ، سوم سيد محمد خيرخوا فعلأ سفير افغانستان در تاجکستان ، چهارم فعلأ در اين
تشريف ندارند . بنأ تا اخر عمر ممنون سردار ديوانه ميبوديم و يا استعداد و توانمندی ذهنی خود . رهبر شما نيز حاتم بخشی نکرده بلکه نسبت ضرورت شديد کاری که با استعداد خود آماده ساخته بودم و در شکم [ دشمن ] نفوذ نموده بودم با وجود مخالفت خودم که 100% رسک ترور ، اختطاف خودم ، فرزندام وجود داشت طبق دستور به کشتارگاه فرستاده شدم . چرا منتگزار رهبر باشم . در زمان حاکميت [ پرچمی+ شورای نظاری ] يا [ بريالی + مسعود ] بار بار از من دعوت گرديد که در وزارت خارجه داخل وظيفه و با اقای سلمان گيلانی وزير خارجه در يک مسافرت رسمی به ترکيه اشتراک نموده . ولی همکاری با دزدان زمرد . لاجورد . افغانستان بانک و غارت افغانستان توسط شورای نظار ، باند وحدت ، باند وحشی جنبش شمال ، برايم ننگ و شرم بود .
بنأ اقايان تجزيه طلب ، الحاق پسند با ايران وظيفداران [ ساواک ج .ا .ايران ] لطفأ با دريافت سيم وزر بيگانه حساب مظلوم تاجک ، مظلوم پشتون ، مظلوم ازبک ، هزاره ، ترکمن وووو را از ســـــــــــــــــــــــتمگران ، جنايتکاران پــشـــــــتــون ، تاجک ، هزاره ، ازبک وووو جدا بسازيد . دشمنی با خلق الله دشمنی با الله ميباشد . اگر روزگار
مسله حساب ، تصفيه ، مقياس ، نسبت به ميدان آمد . آرشيف های کشور ، منطقه وجهان در مورد اتنيک گرافی ، فوسيل شناسی ، انسان شناسی با مبدا آن وجود دارد . ولی پژوهش عادی نشان داده است که [ تاجک ، پشتون , بلوچ ] بومی های اصيل که دهزار سال سوابق تاريخی دارد و زبان [ دری ] کهن ترين زبان است که کتاب مقدس زردشت « آوستا » و ساير منابع اسناد دارد . مورد اقليت و اکثريت اقوام و مليت ها نسبت زيست عشيروی ماقبل تاريخ در ميان تمام مليت ها افغان دشوار بوده . اگر شما
تکامل يک مليت افغانستان را از شهر کابل مقياس قرار داده لطفأ به دره خاور پنچشير .شتل ، واخان ، پامير ، سرپل ، تخار ، غور ، نورستان ، باميان ، ورگون ، روزگان مسافرت کنيد .که هنوز در مغاره زيست در قرن ۲۱ وعصر کمپيوتر پوست بز را ميپوشند . که همه وهمه از دست سرخيلان و ستمگران اين مليت ها بوده که با سلاطين خاين هم دست بودند . جلال بايانی

جستجو در کابل پرس