IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 86395

خرابکاران اینترنتی افغان و احزاب پیشاوری

10 فبروری 2015, 15:22, توسط پرویز "بهمن"

تو ديوانهء بي عقل بيكار عاق پدر ومادر معناي تعاطي وتبادل افكار را با خالي كردن عقده هاي دروني ات يكسان پنداشته ايي ورنه من باب تعاطي وتبادل افكار را در ذيل مقالات خودم نه بسته ام، اگر در كابل پرس حساب اشتراك داري بفرما پيام خودرا بگذار تا ما نيز از فرمايشات گهربارت مستفيد شويم ورنه ؛ تو بد بخت زير هزار ويك نام در جاهاي مختلف گاهي به تاييد وگاهي به تخريب پيام گذاشته ايي، چنين انسانهاي بيكار وبي مضمون وبي انديشه وبي عقيده كه از باز بودن فضاي كابل پرس سوء استفاده كنند در ستون پيامخانه هاي مقالات من جا ندارند. شما ميتوانيد در همچو ستونها چهره عوض كرده وعقده هاي چركين خويش را خالي كنيد.
جالب اين است كه در يك پيام؛ محمود فاراني اخوي بزرگ مسعود فاراني دزد ورهزن خوانده شده وباز هم بالاي من بيچاره حمله شده ولي درپيام بعدي از نقد نويسي بالاي نظريات ماليخوليايي برادرش مسعود جان فاراني دلگير شده اند.
حالا در ميان مليارد ها انسان روي زمين اين بندهء حقيرفقير سراپا تقصير نميدانم كه چگونه ثابت نمايم كه من پرويز بهمن ، پرويز بهمن هستم؟
عقده هاي چركين وانباشته شده در وجود بعضي ها بحدي است كه نه عكس ها وفوتوهاي مرا اصلي ميدانند ونه نام مرا.
بناء براي اين بندهء حقيرفقير سراپاتقصير جز نوشتن ونوشتن ونوشتن وافشا نمودن چاره اي باقي نمانده است.
آري ! دشمنان عقده ايي هرقدر دشنام وتوهين بنگارند ، من همچنان به نوشته هاي افشا گرانه ام دوام ميدهم . بگذار كه : دشمنان از خشم بميرند.
دفاع از حبيب الله خادم دين رسول الله ؛ دفاع از هويت وتاريخ بخش بزرگ از باشنده هاي غير اوغان اين سرزمين است ودفاع از شاه امان الله زنباره ؛ دفاع از تسلسل حاكميت فبيلوي وفاشيست مآبانه واشغالگرانهء پشتوني است. ما شاه امان الله اوغان ومحمود طرزي خسرشرا با تمام ظواهر پر زرق وبرق مدرن اش به شما بخشيديم؛ براي ما عدالت اجتماعي مهم تر از پوشيدن كلاه شپوي اروپايي است.
در جامعه ايكه تبعيض قومي بيداد نمايد وعدالت اجتماعي وجود نداشته باشند شما ميتوانيد آن كلاه هاي شپو را در فلان ... ماما جان تان بزنيد.
در جامعه ايكه عدالت اجتماعي وقومي وجود نداشته باشد شما ميتوانيد در مكاتب نسوان آن قشر اناثيهء خانوادهء تانرا به حراج بگذاريد واز مكاتب نسوان بحيث جنده خانه استفاده نماييد. خوشبختانه چشم تيز بين مرا اين زرق وبرق هاي عوامفريبانه منحرف ساخته نميتواند.
من در مقاله هايم نوشته ام: اگر عبدالرحمن به عوض قتل عام ها ونسلكشي هاي كه در شمال و نقاط مركزي افغانستان انجام داد، اگر يكي دو خانوادهء غير اوغان را مانند خاندان طرزي به تركيهء عثماني تبعيد ميكرد، وبعد آن خانواده ها را بدستور قدرت هاي بيروني به افغانستان ميخواست وشامل كار و وظيفه ميساخت شايد از هر قوم وتبار ده ها تن محمود طرزي ظهور ميكرد كه حاجت به آنقدر كش وگير نبود.
اما اينجا حاكمان پشتون؛ چنين مهرياني وچنين روا داري را در حق ديگر خانواده هاي غير اوغان نداشتند، آنها در جنگهاي زرگري وساختگي خود بخاطر فريب اذهان مردم ؛ خويشاوندان و وأقارب شانرا به هند بريتانوي وتركيه عثماني بنام تبعيد جابجا ميساختند وبعد از آنكه شهزاده ها تحصيلات شانرا در خارجه تكميل مينمودند آنهارا دوباره به افغانستان برگشتانده وزمام امور را بدست شان ميدادند.
چرا از ازبيكها وتاجيكها وهزاره ها كسي درخارج از افغانستان تولد نشد ومانند محمود طرزي بوطن باز نگشت تا مصدر خدمات عالي بوطن اش ميشد؟
بناء شما را با مكاتب نسوان أمان الله خان ومحمود طرزي بخدا سپرده وبرايتان توفيقات مزيد خواهانم.

جستجو در کابل پرس