IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 70734

سپاس از کامران میرهزار... و چگونه رسم رمه داری وحدتی ها را تغییر دهیم؟

16 فبروری 2013, 09:21, توسط بامی

دوستان1
درجهت توقف ماشین خشونت ,تعصب وتعبیض درقبال هزاره ها به خصوص هزاره های پاکستان سالهاست که چه درافغانستان وپاکستان وهم چنان دردنیای بیرون ازسوی روشنفکران ,فعالین ,جوانان وهم اجتماعات وگروپ ها ی فعال هزاره اقدامات وحرکت های ثمربخشی به عمل امده است که ماشاهد صدها تظاهرات ,گردهم آیی ها وسایر اشکال تبارزاحتجاج وتقبیح انواع خشونت برضد هزاره ها چه درپاکستان وچه درافغانستان به شمول معضله تاریخی کوچی ها باهزاره میباشیم.کشانیدن پارلمان یکی ازپنج عضودایم شورای امنیت یعنی بریتانیا به قضیه نسل کشی هزاره ها درپاکستان که حاصل کارفعالان هزاره دراروپابود کاردرخوراهمیت میباشد,هم چنان پروسه گردآوری امضا ها که ازدونقطه هم ازکابل وهم ازاروپا به کوشش وتلاش فعالان جامعه هزاره روی دست گرفته شده وهنوزادامه دارد کارهایست درخورتحسین وبه همین منوال کارهای بااهمیت بیشتر ویاکمترکه میتوان بازهم شمردش.
بدون شک این همه اقدامات وحرکت هابسنده نیست که هرفرد اگاه هزاره به شکل خاص وجامعه روشنفکری هزاره درکل چه درداخل کشور ویاخارج مسوولیت سهمگیری امرتاریخی دفاع ازحقوق مشروع ومسلم هزاره هارابدوش دارند.
ولی واقعیت اینست که یک عده ای بیشتر ازاینکه درباره هزاره ها وحقوق پامال شده ونادیده گرفتن شان وسایرنابرابری ها وبی عدالتی های تاریخی وجاری که درحق هزاره رواداشته شده واعمال میشود بی اندیشند حالا مصروف شده اند به مورد خودشان ,به تبلیغ وتوصیف های مبالغه آمیز وغیرواقعی که ربطی به امورندارد,وقتیکه این همه مقاله های کوچک راباعناوین بزرگ وپرطمطراق ودهن پرکن چون :
((حرکتت مدنی شاعران جهان وسکوت شرم آورباند های هزارگی !!!؟؟؟)) نوشته آقای بنام بصیرآهنگ.
((کامران میرهزارطلسم سده هاراشکست!!!؟؟؟)) نوشته آقای بنام ثنا نیکپی.
((سپاس ازکامران میرهزار....وچگونه رسم رمه داری وحدتی هاراتغیردهیم؟ !!!؟؟؟)) نوشته آقای بنام جعفررضایی.
خوب این چنین بازی بامسایل واشتهارهمدیگر وبزرگنمایی های بدورازواقعیت چه دردی رادرمان خواهد نمود؟ بااین غوغانویسی وگزافه گویی ها این اقایون چه چیزی رامیخواهند دنبال کنند؟شهرت خریدن به آقای میرهزار ویاازطریق وبااستفاده ازنام ونشرات وی کسب شهرت برای خودشان!
زیرا نوشته های این دوستان که پراست ازقلمبه سلمبه گویی ها هیچ چیزاموزنده ایرارایه نمیدارد وازجانب دیگری این عناوین شخصی شده دیگر وزن وارزشی به مقاله های شان نمیگذارد که اگر دراین دنیای پر ازمصروفیت وسرگردانی کسی پیدا شود وآنرابخواند وزن وطول وعرض مقاله دربرابر عنوان های فانتزی امیزدیگر خیلی خیلی کوچک وکم مایه است .
فکر کنم بهتر است بامسوولیت ,باامانت داری,متوازن وسالم بنویسم وپدیده هارابه نام خودش یادنمایم ,این همه بزرگ نمایی وتوصیف همدیگر وتبلیغ وسروصدای برای همدیگر هیچ کمکی به امرمهم امورهزاره ندارد وربطی هم نمیتواند داشته باشد.میخواهم ازابتکار آقای میرهزار درجهت جمع نمودن اراوافکار شاعران ,نویسندگان ونخبه گان وطنی وجهانی درجهت توقف چرخه های خشونت بنیادگرایان ,متعصبین ودیگرستیزان اظهار قدردانی نموده توفیق بیشتراو وهمه فعالان هزاره ها وتمام مردم افغانستان رادرمساعد سازی فضای صلح وزیست باهمی آرزونمایم .
باحرمت

جستجو در کابل پرس