IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 57760

پیشنهادهایی برای بهتر شدن کابل پرس

14 می 2012, 20:14, توسط پرویز بهمن

اینجانب پرویز بهمن به جواب دوستانی مانند رشیدی وبره کی وکسانیکه از نوشتن نام شان خود داری کرده اند می نګارم:
از آنجائیکه درقسمتی از انتقادهای تان مثالی ازیکی ازمقالات این قلم آورده اید خدمت شما عزیزان باید عرض کنم که من خودم هزاره نیستم، وهیچ ګاهی با هیچ قومی از اقوام افغانستان سر دشمنی وعداوت ندارم، اما مطالب افشاګرانهء باند های فاشیست تره کی امین وطالب وګلبدین را تا جاییکه اطلاعات موثق بدست آورم، از افشای آن خود داری نمیکنم.
شما عزیزان دراصل، یک مسأله مهم را درکابل پرس فراموش کرده اید، وآن اینکه مقالاتی که به امضای نویسنده ګان دیګر میباشد، لزوما نظر ودیدګاه سایت کابل پرس وشخص سردبیر آنرا هرګز بازتاب نمیدهد. کابل پرس ویا کامران میرهزار صرف، مسؤولیت نوشته های خودشان را بعهده دارند.
شما دیدید وهرروزه میخوانید که راوایی ها نیز برضد محقق وحزب وحدت اسلامی درهمین کابل پرس نوشتند ومی نویسند آیا کابل پرس نوشته های آنها را سانسور کرده است؟
آیا طرفداران محقق وحزب وحدت حق ندارند که از کامران میرهزار وکابل پرس شاکی باشند که چګونه فضای دشنام را علیه آنها مساعد ساخته است؟
به همین ترتیب برضد پرچمی ها وزنده یاد ببرک کارمل، غازی وشهید ارجمند مسعود بزرګ ودیګر سربداران خراسان زمین هرروز دشنامهای زیرنافی درکابل پرس نشر میشود که ګاه ګاهی از توان کابل پرس نز خارج میګردد تا همه را سانسور کند مګر این نکات مثبت پیش چشم شما عزیزان را نګرفته است؟ آیا درسایتهای راوا ومائوویستهای فاشیست مشرب پشتون مثل افغان جرمن امکان نشر مضامین مخالف سلیقه وذوق سردبیران آنها مساعد است؟
چند درصد شما درسایتهای که به عقیدهء خودتان خودشان را مبلغ اندیشه های ملی ګرایی میدانند شما نظریات مخالف را خوانده اید؟ آیا درسایتهای قومګرای بشتونی مجالی برای نشر افکار وعقاید ضد هژمونیزم قومی پشتون وجود دارد؟
دیګر اینکه اګر من به حریم زنده ګی اشخاص تماس ګرفته ام، طبعا اسناد موثق داشته ام که کوچکترین مجال ریب وشک در آنها وجود نداشته است، ورنه خود آن اشخاص وطرفداران شان درصورت غلط بودن ادعاهای من تا حال به ده ها مضمون را هم درکابل پرس وهم غیر کابل پرس می نوشتند، که نه نوشتند ، پس سکوت مرګبار آنها نشان ازچی دارد؟ برای من دوستانی که درشهرمالمو زنده ګی میکنند ازطریق ایمیل تماس ګرفتند وتاثیر این مضامین افشاګرانه را برایم بصورت موثق نوشته اند که خلقی ها چقدر زار وزبون شده اند ویکی دیګر خویش را برای افشای بعضی از رازهای پنهانی شان ملامت میکنند، آیا این کارها ازنظر شما کارهای ژورنالیتسکی نیست بخاطریکه خلقی های ګردپا را نشانه رفته ام.
ممکن است که این مطالب بخاطر تعلق نژادی تان ویا هم سمپاتی های سیاسی تان ازګروه های مشخص زیاد با اهمیت نباشد ولی آنانیکه ماهیت اصلی این ګردپاها را درسویدن درک کرده اند همه برایم احسنت میګویند وبمن جرأت می بخشند تا هرچه بیشتر باید افشاګرانه بنویسم.
اما اینکه تنها سلیقهء شما عزیزان درنظر ګرفته نشده است بحال تان تاسف میخورم که شما خواسته اید که تنها کامنتهای شما عزیزان باید نشر شود ولی ازمخالفان تان نه، زیرا آنها همه ضد پشتون استند وشما عزیزان که خواهان دوام استبداد قومی، وادامه حکومتهای مرکزی تګ قومی استید همه ملی ګرا وافغانستان دوست تشریف دارید، مرحبا به این قضاوت انسانی تان که آنرا درقرن بیست ویک ودرعصر انفجار تکنالوژی معلوماتی آنرا تقدیم خواننده ګان کابل پرس می نمائید.
بګذارید که کابل پرس بسوی آزادی های بیشتر وبیشتر ګام بردارد، وهرکسی حتی طرفداران شما هم بتوانند مضامین افشاګرانهء شانرا درین سایت به نشر بسپارند چشم بخیل کور باد که ازنشر آن خفه وآزرده شود، ولی شما نیز کمی سر بګریبان ببرید که آیا مخالفان کابل پرس، در دیګر پورتالهای بدنام وسانسورچی ، به اندازهء یک تار مو چنین آزادی را درساحات خودشان مراعات کرده اند ویا میکنند؟
برای شما موفقیت آرزومیکنم واګر نظر مخالفی داشته باشید آنرا با علاقهء فراوان میخوانم وبه جواب تان خواهم پرداخت
بااحترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس