IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 57582

سید منصور نادری، شراب و کباب و بزرگترین قرآن در جهان

9 می 2012, 07:20, توسط نوروز

آیاخطری درراه است؟
امروزه جامعه اسماعیلیه افغانستان درشرایط خیلی احساس قرارگرفته است.شاید هیچ گاهی حتی درزمانهای فشارو
اختناق وتعصبات کور و.... باچنین حالت باریکی مواجع نگشته بود.شاید چنین تصویری درنگاه آنی زیاد واقعی
جاوه نکنداما برای مردمان بابصیرت درک آن دشوارنخواهدبود.
جامعه اسماعیلیه راامروز به شکل روشن آن به دودسته تقسیم نموده اندفرمان پذیران ومعتقدین ومخلصین امام
حاضر وکسانیکه دنبال سیدکیان راگرفتند.کودتای سید منصور نتیجه بیش ازیک قرن سرداری وسلطنت بلامنازع
وبی رقیب سیدنادرخان واولادهای شان میباشدکه بلاخره روزی چنین میشد.زیرادراین زمان طولانی آنان فقط
برای خودشان کارکردندنه برای مذهب وامام.
سردمداری سید نادرخان واولاده آنقدرطولانی شد ودرضمن تمامی روابط جماعت باامام وامامت رابریدندکه
ازامام وامامت ومذهب فقط یک تصویری دراذهان جماعت باقی مانده بود وآن هم آنقدرکم رنگ که به مشکل
بتوان تصویرش نامید.
بالاخره زمان انتخاب رسید .روزی شد که مردم اسمعیلیه امام رادیدارهاکردند ودوباره رابطه ایکه قطع شده بود
احیاشدجماعت دگرگون شدوبابازشدن نهاد ها ونمایندگی ودفاتر امامتی وآغازکارهای خیررسانی و کمک
نه تنهابه جماعت بلکه به همه مردم افغانستان بدون درنظرداشت تعلقیت مذهبی شان .اینجابودکه باورها وبرداشت های فروریخت وباورها وبرداشت های تازه ای جوانه زد.
وبه خصوص اعماروایجاد جماعت خانه ها وبرگزیدن مکی ها وکامری ها ازمیان جماعت وآموزش وآگاهی
طریقه چنان زلزله ای درارکان سلطنت خاندان سیدنادرخان ومیراث دارارشد وی سیدمنصوربرپاکرد که
دیگر پرده صحنه سازی واداواطوار های اسماعیلیه بودن وبه اصطلاح پیشوابودن وچه وچه بودن های
که برای خودشان تراشیده بودند رابه دورریختندوجنون زده وآسیمه سر درمقابل آن همه موارد فوق
صف آرایی کردندوچنان دست به مقابله وتخریب زدندکه هرآدمی ولوکه اندکی ازفهم واندکی هم ازوجدان
برخورداربود به خودلرزید.زیرا اگر نه سیدکیان وبقایا وازهرکسی دیگری فقط یکی ازآن کارهای ناروای
که انان مرتکب شدند سرمیزد هفت نسل بعد اش ازتکفیر ونفرین مبراشده نمیتوانست.
سیدمنصور جماعت اسماعیلیه افغانستان را به یک تجزیه ویران کننده ای رسانیده است که اگر توطیه این
عنصرامروزنقش برآب نشود فردا دیرخواهدبود.
سیدمنصور ویک حلقه سرسپرده ایکه اورا همراهی میکند شب وروز درپی تقسیم جماعت ازبدنه مذهب
اسمعیلیه اند که میخواهند یک گروه یافرقه تازه ای اسمعیلیه (فقط نام) تحت زعامت منصور بوجود آورند.
همین اکنون تمام سازوبرگ های تشکیلاتی وتبلغاتی راآماده کرده اندو برای رسیدن به این اهداف در
چنداستقامت فعالیت دارند.
- تماس باسران جهادی ومتنفذین مذهبی برادران تسنن وتشیع دراشکال وقالب های گوناگون .
- کار نفوذی و نزدیک سازی با دولت ودولتمداران وپالیسی سازان . که بردن آقای حامدکرزی به دره
نیکپی وکیان ونمایش به اصطلاح قدرت ونفوذخودش به عنوان پیشوای اسمعیلیان افغانستان مثال خوبی ان است.
- استفاده از هر امکان خورد وبزرگ درجهت تماس با کشورها نمانیدگان .هیات وفرستاده های خارجیان
که فقط درهمین چند هفته اخیر دیدار های باهیات پاکستانی وهندوستانی ونمانیده اوباما و.........
- تبلغات خیلی پرسروصدا درمطبوعات افغانستان به عنوان پیشوای اسمعیلیان افغانستان . که آمدن وی از
سفرعیاشانه هندوستان به این تازه گی ها باتبلغات وسیع به عنوان پیشوای اسمعیلیان افغانستان همراهی شد.
- تبلغات زهراگین ورذیلانه ونهایت دشمنانه برضدبرادران خواجه ونهادهای امامتی به عنوان هندوها ونهادهای
عیسویت وتبلغات عیسویت و.....که تخریب جماعت خانه های ده خدایدادکابل قفشلاق بیخ دهنه غوری نتیجه
مستقیم فعالیت های سید منصور وشرکابود.
- ساختن مسجد درقلعه فتح الله خان درراستای همین برنامه است.
تااینجا که خیلی به اختصار ازبرنامه تقسیم جماعت توسط سیدمنصور حرف زده شد سناریوی اولی
بودکه ترجیح میدهند تااین سناریوعملی شود ولی سناریوی دومی هم آماده است که فقط درصورت
عملی نشدن سناریوی اولی ویا خوب ومظابق میل نبودن جریان سناریوی اولی آنراپیش میکشند.
این سناریو خیلی محرم وسری نگهداشته شده ولی برای ساختن بینادهای آن تقریباکاررایکجا وهمزمان
باسناریوی نخستین شروع نموده اندوآن دریک روز پیوستن اش را به تسنن با هیاهو وسروصدااعلان
خواهد داد .شاید برای خوشباوران ودوستداران امری ناشدنی باشد اما سیدمنصور(خان آغا)هرکاری
رامیتواند تعجب نکنید.
تاکه دیرنشده جماعت وبه خصوص اقشار آگاه جماعت برای ریشه کن ساختن این غده سرطانی دست
به کارشوند چون فردا دیرخواهدبود

باحرمت
نوروز

جستجو در کابل پرس