IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 57500

سید منصور نادری، شراب و کباب و بزرگترین قرآن در جهان

7 می 2012, 00:36, توسط سید سرورشاه

ای سید ناسید (سیدمنصور)

ای سید نا سید لعنت به کارت این زمان ---- من نگویم جمله را گویم به (منصورکیان).
ازترورُازدروغت هرچه گویم نیست بس --- قتلُ خونُ کشتُ کشتارجملگی گردیدعیان
بس نگفتی هرچه کُشتی جمله شدبیخانمان --- پس جه باید فرق کرد بین تو فرعونیان
استفاده کردی تو از نام پیرُ سرپرست --- از ره اخلاص بودند پیش تو تعظیم کنان
حبّ دنیاهردوگوشُ هردوچشمت رابُبست --- این چه کاری بود که کردی ازبرای مخلصان
توُ (جعفر)(جاویدت) بد تر از شدادُ شمر --- از زناه ُ از لواطه با پسر با دختران
فعل شومت بس نبود منکرزراه حق شدی --- مال ده یک خوردنت منکرزمولایی زمان
عمرتوگشته درازمانند شدی با سنگ بقه --- خون مردُم خوردنت مانند گرگُ کرگسان
خون ناحق ریختی تا صاحب قدرت شدی --- از سیاسنگُ شیبر از نیکپیُ از بامیان
هیچ قوم را نماندی تا تورا لعنت نگفت ---- از هزاره از سید از پشتونُ از تاجیکان
دست خون آلود توُو (بازک ُ)چون مولوی ---- گشته (معراج) کثافت با تو یار مهربان
هرسه کردند استفاده پول هنگفت گرفت ---- خون مردُم ریختند درپیش توشد قهرمان
درزمان(خلقُ)(پرچم)( فرقه هشتادُ(( لِوا) ---- گوش توکرشدزامرحضرت عصرالزمان
منع فرمود ازسیاست گفت باشی بیطرف ---- تونشان دادی به هیأت (فرقهُ غُند) کیان
هیأت عالی مقام کرد تکرار حرف خود ---- این دو روزه قدرتت شاید نباشد جاویدان
تو نباید سر بُپیچی از فرامین امامُ پیشوا ---- سر فرود آور به امر حضرت کونُ مکان
آن زمان خودرا نمید یدی تو کم از ببرک ---- بی خبر بودی که آید تانکُ توپ طالبان
معدن طلا و غُندُ فِرقه ات ماند سر سبیل ---- پس کجا شد پُفُ چُفُ کشُ فشت آن زمان

آنلاين بنگريد : سید نا سید

جستجو در کابل پرس