IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 57079

سید منصور نادری، شراب و کباب و بزرگترین قرآن در جهان

27 آپریل 2012, 18:21

جند سخنى با اهل سادات عظام .بسم الله الرحمن الرحيم الم تركيف ضرب الله كشجرة طيبية اصلها ثابت وفرها فى اسماه .الايه صدق الله عزيز الحكيم .وأما بعد .
حضور همه سادات كرام كيان وساير سادات شيعه اسمعيليه افغانستان اسلام عليكم ورحمته الله وبركاته وأما بعد .از مدت سه روز است كه در مورد اين سايت وموضوع مورد بحث ان بدقت وبا مو شكافى خالى إزغرض مطابق حكم وجدانم خواستم نكات نظر خود را احتراما عرض كنم اول سادات مقامش مطابق إيه مباركه كه خدمت نوشتم خيلى بالا وارجمند است .مشروط به اينكه خود وصاحب امر وهمان فردى كه حديث موثقه غير قابل اختلاف محدثين اهل تسنن وأهل تشيع متفق عليه ثابت است كه لوخلت العرض من امام الساعته لمادة به اهلها را ملاك عمل خود قرار داده وطوع ارادت واورا منحيث ثلاله زهرا الظهر س مانندمسلم بن عقيل وعباس علم دار ميدان مهركه دشت نينوا درحماسه جاويدان حسين ( ع )بجان وبا ايمان كامل مرعى اللا جرا قرارداد.ومورد احترام بدون جون جرا داشته وامر اورا بالا تر ازهر اصول ديكر قابل متاع بداند وأزهر امتحان مادى ومعنوى سر إفراز اطلاعيه كاميابى بدست اورند وأيراد وانتقام در مورد امام زمان ع برابر به شرك است زيرا سر وجان قربان امام عصر است .جنانجه سيد نادرشاه خان در كنجينه أسرارش ميكويد .(ازوجود خويش دايم يار ميجوئم ما. زين سبب كنجينه اسرار ميكوئم ما ازوجود خويش واقف نيست هر بى يا وسر. هم به تقدير رضائش بسته با موئم ما )كه اين بستكى ويابند بودن با موى باريك همان امر نازك امام است .درصورتيكى با امر باريك ونازك ان موافق نيبا شيم جكونه ميتوانيم اكت فرزندى ازفرزندان زهرا الظهر را نمايم وازمردم اميد بد كفتن وانتقاد را نداشته باشيم .ودر عمر خود دروازه جماعت خانه كه امر مكرر ومجدد امام است بازنكنيم وعده را دراداى مراسم مذهبى كه مطابق فرمان وتعليقه امام موظف به أجرا ان هستيم. مانع كرديم جطور ميتوانيم با نصب فوتوى امام در منزل وسوكند به امام خودرا شيعه إسماعيليه كفته ؟وانتظار كرنش همه را مانند فعالان ما يشأ از كاركذراران كه توسط امام بركزيده شده اندوساير مردم راداشته باشيم؟ ودرمورد حرفهاى بد وبيراه مردمان توقع قطع انرا داشته باشيم ؟واختلافات سليقوى را با منطق يك برادرروحانى هم با حوصله مندى مر فوع نسازيم وبرعكس به خشونت وزور كوئى متوصل كرديم ومانع إعمار تأسيسات عام المنفه مذهبى كرديم وده يك (مال واجبات جماعت ) رامخالف امر امام براى خودخودما ازمردم تسليم كرديم وادارات مماثل ادارات را خودما تاسيس كنيم واين جكونه دعوى محبت به امام است .واين درست است كه همه سادات با امام ازيك نطقه ياك است ولى مقام وافضليت امام مطابق امر خدا ورسول كرامى او ازسائر سادات متمايز ميكردد.ودرحقيقت اين مقام است كه امام زمان را از لحاظ روحانييت بدون شريك وقوم وخويش ميسازد زيرا درهر عصر وزمان بيش ازيك امام كه جانشين بلا فضل ييغمبر اعظم ووصى اوست كه يكى بعد ازديكرى تا يوم الحشر وجود داردنميباشد.وسائر سادات امتيازش در تقوا وامر يذيرى است وكدام امتيازفوق العاده ديكررا ندارند.ونسبت دادن يك جيز را به ناحق كه امام اين كرد وان كرد وكوينده اورا بنام( بغى )ياد ميشود .ويعنى حرف دروغ را به امام نسبت دادن وأزنام امام زمان استفاده ابزارى كرد ن درحقيقت مرتكب كناه كبيره شدن است .و.جى ازجانب يكى از سادات باشد ويا هم كاركذاران امام در هنكام متصدى كارش وأما بر كا ركذاران است كه مطابق عرف مسلط همان جامعه كه زندكى ميكند وخود را از سادات ويا غير سادات افضل واعلم قلمداد نكند وخودرا مافوق ديكران نداند زيرا انسلن هميش جايز الخطا ميباشدوبه همين منظور وامرهم شورا بينهم را خداوند بزرك به اجتماع امر فرموده است .ازينروخواستم با تحليل وتجزيه اين مبحث كه جرا درسائت ها يخن هائ همديكر خودرا بامسوليت وبى مسوليت بشكافيم وزمينه دسيسه را به افراد غير مسؤل فرا هم سازيم. وانراساز وبرك كار كذاران دانسته سبب تضعيف شيرازه مستحكم جامعه روحانيت خود كرديم. زيرا اكر فرمان يذير نباشيم فرمان رواشده نميتوانيم وهمان درجه علوى خودرا در اثر اين اعمال ناسنجيده خود از دست ميدهيم وإنكاه از مردم شكايت كنيم كه مردم نسب مارا جهل كرد وبما برجست يا غى را زد.زيرا دهن مردم راكه شهر بى دروازه وانترنيت هم دهكده كوجك وغير تشخيص هويت افراد وأشخاص است .خودما دراثر اعمال عاقبت نينديشانه خود خود ماكرديده ائم وهر دروغ ودسيسه را تمسك به عوام الناس دادن است .خودما عامل كرديده ايم وازكل احمد وباميانى جى وديكران جى كله داريم؟.با تقديم احترام فقط ازدرد دل بود كه به اهل دل كفته شد.سعادت خواه مردم(احمد روشنكر ) 

جستجو در کابل پرس