محمد جواد سلیمی

من آنم که ازسنگ آئینه سازم*من آنم که اززهر نوشینه سازم.

nawayeandisha

loading...
loading...

جستجو در کابل پرس