IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان

تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان

امروزبرای اتباع پاکستان علاوه بردسترسی به تذکرهء تابعیت افغانستان بنام کوچی, زمینهء دریافت نمره های زمینهای رهایشی درشهرکابل ودردیگرشهرهای کلان کشوربرای شان فراهم میشود
محمد عوض نبی زاده
دوشنبه 30 می 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

افغانستان سرزمین کوهستانی و دارای اقلیم و موقعیتهای متفاوت جغرافیایی است که باشنده گان مواشی پرورآن درفصل تابستان به کوه های نزدیک به قریه جات شان ایلاق میروند و درفصل خزان دوباره به قریه های خویش برمیگردند، این شیوه زندگی دراکثر نقاط افغانستان میان تاجک ها،هزاره ها ،ازبکها،ترکمنها- عربها، نورستانیها،ایماقها وغیره مروج بوده که فعلآ نیزدراکثر نقاط امن این ساحات فرهنگ رفتن به ایلاق درمیان اقوام متذکره وجود داردواین نوع کوچیهاعموماً مصروف تربیه مواشی بوده همراه بارمه های گوسفندان وبز،گله های گاو،مرکب وشتر،نظربه موسم هرسا ل به ایلاق میروندومصروف تربیه مواشی میباشند.
اما، کوچیهای مناطق قبایل آزاد ازایالت پشتونخواه پاکستان کنونی ازنیم قارهء هند پیشین وازآنسوی خط دیورند برای اولین باردرزمان امیرعبدالرحمن بعنوان سربازان جنگی این امیروارد مناطق هزاره نشین گردیدند وبعد ازقتل عام ونسلکشی مردم هزاره- پدیده کوچی بیک مصیبت مستمربرای مردم این ساحات تبدیل وهرسال ازآغازفصل بهارتا فصل خزان خسارت وضایعات جبران ناپذیری رابرزندگی مردم مظلوم هزاره تحمیل کردنداین کوچیها درحقیقت برای مردم هزاره یادآورقتل عامها واسارت شان توسط امیرعبدالرحمن میباشد که مانند یک لکه سیاه درپیشانی تاریخ معاصرافغانستان سنگینی میکند کوچیهای پاکستانی نیم قاره هند گرچه بخشی ازجامعه پشتون تبارند که توسط امیرعبدالرحمن برای سرکوب وغارت مردم هزاره صد سال قبل درین مناطق گسیل شدند واسناد جعلی صادر شده برای کوچیهای متجاوزپاکستانی توسط مستبدین تاريخ مانند عبدالرحمان ,نادرخان و هاشم وشاه محمود و محمد ظاهرشاه فاقداعتبار بوده وباید باطل اعلام شود.

زیراهمه باجبروزوروقتل عام مالکان آن ازمردم محلی گرفته شده است چون درآن زمان ازطرف عبدالرحمن مستبد برای کوچیهای نیم قاره هند زمینهای زراعتی مردم هزارهء مناطق گیزاب ,خاص ارزگان , دای چوپان, چوره, خلج وزمینداوریعنی هلمند رابرای آنان توزیع و برای کوچیهای باقیمانده چراگا ه های مناطق هزارستان مرکزی را در فصل تابستان بخشیدند تا کوچیهاازچراگاه های این ساحات برای رمه داری استفاده نمایند.

کوچیهای نیم قاره هندوستان یک پدیدهء اشغالگرانه بوده باوجود آنکه هویت افغانستانی وغمشریکی با مردم افغانستان نداردولی درطی مدت بیش ازیکقرن اخیرهمواره ازحکومتهای افغانستان باجگیری داشته وازامتیازات خاصی برخوردارمیباشد طوریکه درسالهای اخیر حکومت کابل هرسال میلیونها افغانی رابرای این کوچیهای نیم قاره هندوستان دیروزوپاکستان امروزازسرمایه و ثروت ملی جامعه افغانستان به آنان باج میدهد درحالیکه این صلاحیت وحق قانونی را دولت کابل دارا نبوده واجازه وحق ندارد که از پول بیت المال به این طالبان و تروریستان جهانی بپردازدوبه تعداد ده تن ازکوچیهارابنام نمایندگان کوچی درهریک ازمجلس پارلمان افغانستان سهمیه قایل شده است تا درپارلمان بحیث وکیل وسناتورحضورپیدا نمایند وبرای این کوچیها درهمه مسایل سیاسی سرنوشت سازکشورسهمیهء ده فیصدی از حقوق مجموع نفوس افغانستان را قایل میباشد.

درحالیکه این نمایندگان کوچی درحقیقت امرهویت افغانستانی نداشته شهروندان کشورپاکستان هستند که درانجا ما لیه میدهند سرمایه خانه وکاشانه داشته که کارت و تذکرهء تابعیت پاکستانی را دارند وجای تعجب است که این افراد با دو هویت جداگانه پاکستانی وافغانستانی ازامتیازات درین دو کشوربرخوردارند. وبرای تعدادی زیادی ازاتباع پاکستانی تذکره های جعلی زیرنام کوچی ازطرف دولت افغانستان توزیع واین کابوس با دوهویت متفاوت پاکستانی وافغانستانی بنام کوچی میان این دوکشوردررفت وآمدهستند.

امروزبرای اتباع پاکستان علاوه بردسترسی به تذکرهء تابعیت افغانستان بنام کوچی, زمینهء دریافت نمره های زمینهای رهایشی درشهرکابل ودردیگرشهرهای کلان کشوربرای شان فراهم میشود که،ملیونها انسان آنطرف خط دیورندبدون کارت وتذکره آزادنه در داخل افغانستان زیرنام کوچی به گشت گذارپرداخته و اهداف وماموریتهای شان را دنبال میکنند.اگرکوچیهای پاکستانی خود رابخشی از مردم افغانستان میدانند راهی جز زندگی مسالمت آمیز و برادرانه درکنار سایراقوام و اقشارافغانستان ندارند .

کوچیهای پاکستانی پشتون تبارکنونی درزمان حکومت طالبان دربامیان – مناطق شمال کابل، صفحات شمال ودیگر ساحات کشورتصفیه قومی و زمین سوخته رابالای مردم این ساحات عملی نمودند و درطی چند سال اخیر بخشی ازمردم مناطق قبایل آزاد پاکستان بعنوان کوچیهای طالبی درهنگام تا بستان به مناطق هزاره نشین مرکزی وشمال کشورهجوم میبرندو چراگاه ها وزمینهای مزروعی مردم این مناطق را لگد مال میکنند.

درصورتیکه بعد ازسپری شدن یکصد سال ازرشد چراگاها و زمین های زراعتی درین ساحات کاسته شده که چراگاها وزمینهای زراعتی کفایت رمه ,مواشی واعاشه مردم این محلات را ندارند وبنا به برخوردهای غرض آلود دولت کنونی کوچیهای طالبی دیگرخانه بدوشان نبوده بلکه نیروهای مسلح درخدمت طالبان ودیگرحلقات تروریستی در افغانستان ومنطقه اند که،اکنون درقلمروقبایل نشین دو طرف خط دیورند تجهیز وسازماندهی میگردند وبا داشتن اهداف وعقاید اشغالگرانۀ طالبی ,جان، مال وناموس مردم افغانستان را با خطر تجاوزمواجه میسازند.جابجا سازی این گروه های آدمکش تحت نام کوچی ، برای برهم زدن ثبات وامنیت درمناطق امن افغانستان از جانب استخبارات پاکستان تمویل ورهبری میگردندکه این کوچیها نمادی ازتروریزم جهانی در افغانستان است.

درجریان جنگهای بین القومی سه دهه اخیرکوچیهای طالبی سهم فعالی را در انتقال اسلحه، مواد مخدر،پول مصارف جنگی و اطلاع رسانی بازی کرده و توجه، جنگسالاران قبایل و زمام داران پاکستان و افغانستان و گروه طالبان را بخودجلب نموده و سبب آن شده است تا ازین نوع کوچیها که ، تذکره تابعیت افغانستان را دارند استفاده اعظمی به نفع تروریزم بین المللی صورت گیرد، تهاجم کوچیهای پاکستانی که از گذشته ها، تا امروز در برخی از مناطق افغانستان بیک زخم خونبار مبدل گردیده که ازمنازعه کوچیها و هزاره هاو تهاجم سازماندهی شدهء کوچیهای طالبی دوباره حلقات جنگ طلب وبرتری خواه قومی تیم حاکم افغانستان ومقامات کشورپاکستان میخواهندبه نفع خودها استفاده کنند.

پدیده کوچیگری ریشه دررفتاروسیاستهای ویرانگر حاکمیتهای استبدادی تکقومی دارد هرگاه دولت کنونی اراده وتصمیم صادقانه داشته باشد، باتوزیع اسکان دایمی برای کوچیهای واقعی پشتون تبارافغانستان میتواند به این بحران یکصدساله درکشورخاتمه دهد”. گرچه حکومتها از مصیبت تهاجم کوچیگری همواره بعنوان ابزار سیاسی درراستای سرکوب بخشی ازمردم افغانستان استفاده برده که در طی یک دهه اخیرمردم عذاب کشیدهء بیش ازهجده ولایات افغانستان همه ساله زیرتهدید تهاجم مسلحانه کوچیهای طالبی قراردارند.تداوم حملات كوچيهای طالبی و برخورد هاي تنش آلود آنان با مردمان مناطق هزاره نشین و شمال كشور ميتواند ثبات و امنيت شكننده كشورراآسيب رساندو برهمبستگی اقوام گوناگون وموجودیت افغانستان واحد صدمه بزند و نماد تروریزم بین المللی را درافغانستان ترویج نماید اما اینکه حکومت کابل درزمان معاصرازاین رهکارسیاسی استفاده میبرد،عملا درجهت بی ثباتی بیشتر افغانستان وترویج کینه قومی گام برمیداردو درحالیکه دربیش ازیک ونیم دههء گذشته چنین تهاجمات فاجعه بار کوچیها صورت نمیگرفت واین امرنشانۀ آنست که کوچیگری یک امرلابدی وناگزیری نیست.

معضلهء کوچیهای طالبی درافغانستان هرسال بیک بحران سیاسی اجتماعی تبدیل وسبب قتل و غارت بزرگ در مناطق هزاره نشین کشورمیگردد تهاجم خونین کوچیهای طالبی درسال گذشته در مناطق بهسود و دایمیرداد و دردیگر مناطق هزاره نشین کشورعلاوه برغارت و چپاول اموال مردم محل، از دولت نیز امتیاز گرفتند درحالیکه پولیس و برخی از مقامات محلی ولایت میدان وردک درسالهای گذشته نه تنها ازخودسریهای کوچیها جلوگیری نکردند،بلکه خود با کوچیها درایجاد نا امنیها دست داشته وبه آنها کمک ومعامله کردند.امسال نیز دسته های منظم وتا به دندان مسلح کوچیهای طالبی دربهسود سرگرم قتل وغارت هستند، این کوچیهای مسلح درواقع بخشی ازبدنه طالبان میباشند که باحمایت برخی از حلقات تیم حاکم به قصد برهم زدن امنیت مناطق هزارنشین و باگسترش دامنه های ناامنی دراین مناطق اند،چون تیم حاکم کابل میخواهد دربازیهای آشفته سیاسی بامخالفین برگ برنده ترداشته باشدگرچه ظاهرا رییس جمهورکشورسال گذشته برای ختم درگیری در بهسود فرمان اسکان کوچیها را صادر کرد، اما این فرمان تا هنوز تطبیق نشده است.

ولی گروهی از کوچیهای طالبی برهبری ملک نعیم کوچی، که در زمان حکومت طالبان رئیس تنظیمهء مناطق هزاره نشین ومعین وزارت سرحدات و یکی قوماندانان مشهوروعضو رهبری طالبان بودکه در نسل کشی وتصفیه قومی این مردم وتخریب بودا ی بامیان نقش فعال داشت و بعد از سقوط حکومت طالبان مدت دوسال را درزندان گوانتا نامو سپری کرده است او فیصله رییس جمهور مبنی بر اسکان این گروه در ولایت لوگر را نپذیرفته ودرین روزها همراه با صدها کوچی مسلح طالبی وارد منطقه “غوجورک”ازمربوطات ولسوالی حصه دوم بهسود شده اند ودرگیری نسبتا بزرگی بین کوچیها و مردم محل درمنطقه “غوجورک” به وقوع پیوسته است که شماری کشته و زخمی شده اند اما دولت کابل تلاش دارد تا مانع پوشیش خبری جنایات کوچیهای طالبی در بهسود و دیگر مناطق هزاره نشین کشورشود که نمیخواهد حوادث خونین نسل کشی توسط کوچیها ی طالبی در بیرون انعکاس پیدا نماید.

بادرنظر داشت اوضاع بحرانی کنونی درکشورودامن زدن اختلافات قومی واستبداد نما یی تیم حاکم ازطریق کوچیهای طالبی بخاطر کسب بیشتر قدرت ازوسایل گوناگون تهدید وفریب برای سربازگیری از میان اقوام محروم هزاره , ازبک , ترکمن , ایماق , قزلباش ودیگر گروه های قومی استفاده بعمل میآورندکه باید نخبگان سیاسی اقوام محروم کشورنظربه سابقهء بد عهدی وپیمانشکنیهای گذشتهء حکومتهای تکقومی باید جبهه مشترک افشاگرانهء سیاسی و تبلغاتی راضد جنایتکاران کوچی طالبی فعال نمایندو درشرایطیکه بار دیگر این اقوام مورد تهاجم کوچیهای طالبی قرارگرفته است، یکپارچگی و انسجام همه اقوام محروم لازم وضروری بوده.که حمله به جان ومال هرعضو این جوامع باید بعنوان حمله بجان ومال همه اقوام محروم کشورتلقی گرددوهمه برای مقابله با آن آماده باشندوازنخبگان، روشنفکران و قلمبدستان اقوام محروم افغانستان مطالبه میشودتا برای اعتراض های گسترده ازهرراه ممکن علیه جنایتکاران کوچیهای طالبی فعال شوند.

loading...
loading...

جستجو در کابل پرس