صفحه نخست > دیدگاه > برخورد تک قومی در انتخابات پارلمانی افغانستان

برخورد تک قومی در انتخابات پارلمانی افغانستان

محمد عوض نبی زاده
يكشنبه 31 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

افغانستان سرزمین استبداد زده ای است که نظام کنونی با وجوددادن شعارهای تمرین دموکراسی هنوزهم عادت نکرده است که خصلت ورفتاراستبدادی تک قومی خود را ترک وازقوانین و قواعد نظام دموکداسی پیروی نماید.واقدامات قومگرایانهء سالهای اخیرحکومت فعلی افغانستان نشان میدهد که برای استقرارنظام دموکراسی باید خونهای زیادی ریخته وتاوانهای سنگینی رامردم افغانستان وجامعه جهانی بپردازند،تانظام دموکراسی درافغانستان تحقق یابد.چون نظامهای تک قومی درافغانستان ازسه قرن گذشته به این طرف وبخصوص بیش ازیک صد سال قبل-زمانیکه نظام دیکتاری وخون آشام عبدالرحمانخان بنا نهاده شد دست به کشتارگستردهء مردم درنقاط مختلف کشوروقتل عام اضافه ازشصت ودوفیصد مردم هزاره زد که غصب سرزمینهای پدری وکوچ اجباری مردم هزاره را به کشورهای همسایه درکویته پاکستان- مشهد ایران ودرهندوستان واسیای میانه بشکل بیرحمانهء آن انجام داداما یک قرن بعد نیز نسل کشی زمین سوخته وکوچ اجباری مردم هزاره ازطرف گروه طالبان وارثان قبیلوی اوادامه یا فت که طالبان درشهرمزارشریف دریک روزهجده صد تن ازمردم هزاره را به جرم هزاره بودن قتل عام ودر ولسوالی یکاولنگ- مرکز بامیان وولایت هرات نیزصدها نفرازمردم هزاره را به گناه هزاره بودن تصفیه قومی نمودند ولی متأسفانه دردوره حکومت کنونی که خود را داعیه داردموکراسی وحقوق بشرمیداندهنوزهم این جنایات ادامه داشته ومردم هزاره آهسته وبدون سروصدا به خاطر هزاره بودن به قتل میرسندوحکومت ازکوچیهای طالبی حمایت میکندوآنان همه ساله به جان ومال مردم مناطق هزاره جات یورش میبرند ودرحالیکه یکسال پیش آقای حامد کرزی به رای مردم هزاره درانتخابات دوردوم ریاست جمهوری نیازداشت کوچیهای طالبی را نگذاشت که به مناطق هزاره نشین کشورهجوم بیاورند اما درسا ل جاری،میلادی کوچیهای طالبی دوباره مردم مناطق بهسودودایمیردادولایت وردک را قتل عام وغارت کرده خانه ها ومکاتب شان راتخریب وبه آتش کشیدند.باوجود تداوم محروميتهاي اعمال شده ازسوي حکومت کنونی،مردم هزاره ازابتداي شكل گيري تحولات جديد،تاكنون،كوشش كرده اند،تاازطريق پشتوانه مردمي دررقابت سالم،آگاهانه وشفاف جايگاه لازم وشايسته اي خويش را درمیان جامعه ء کثیرالقومی کشوربدست آورند وازپروسه تطبیق دموکراسی پشتیبانی ودرهمه انتخابات با صمیمیت وعلاقمندی اشتراک ودرده سال اخیرد رپروسه های دموکراتیک پیشتاز بوده است.گرچه آقای کرزی با رای مردم هزاره برای باردوم رئیس جمهورکشورانتخاب گردیداما متا سفانه درحکومت جناب شان حتی یکفرد هزاره درسفارت خانه‌های افغانستان درخارج بحیث سفیرو قنسل وجود نداردودرکابینه کنونی نیزیک شخصیت هزاره به صفت وزیرموجود نیست ومردم هزاره درچوکات وزارتهای دفاع- داخله -وریاست عمومی امنیت ملی مانند دوره حکومتهای استبدادی گذشته با برخورد تبعیض آمیزمواجه بوده که تعداد شخصیتهای نظامی ایشان به حیث جنرال ومسول درین ادارات ازدوالی-سه نفرتجاوزنمیکند ودروزارتهای مالیه واقتصاد نیزکه مراکزعمده واساسی اقتصاد افغانستان راکنترول واداره میکنند مردم هزاره ممنوع الدخول بوده ودرسایرادارات دولتی ودیگروزارت خانه‌ها نیزدرباره تقرروتوظیف مردم هزاره با تعصب وتبعیض زیاد پیش آمد صورت میگیرد ولی تعداد جنرالان ومسولین شعبات وقوماندانها درقول اردوها - فرقه ها- لوا ها وکندکها وقوماندانان پولیس ولایات و ولسوالیها رئسا وامرین امنیت ملی ولایات وولسوالیها درین دو وزارت خانهء نظامی وریاست عمومی امنیت ملی ورئسای عمومی درادارات مستقل ومسولین شعبات درمرکزومحلات وزارت خانه ها ازهزاران نفرازقبیله حاکم تجاوز میکنند ودرحالیکه درچوکات قطعات نظامی هزاران سربازمردم هزاره درجبهات نبرد با طالبان درصف اول جنگ قرارداشته با تأسف که بنا برتعصب قومی ازعقب جبهه ازطرف برخی ازسربازان پشتون تبارده ها تن ازسربازان مردم هزاره مورد حمله قرارگرفته وعمدا به قتل رسانیده میشوند.ومردم هزاره در جنوب ازطرف گروه طالبان بجرم همکاری با حکومت فعلی و ناتوسربریده میشوند
بعدازاعلام نتيجه ابتدائي انتخابات پارلمانی،بخاطر،دوبرابرشدن تعدادنمايندگان مردم هزاره وكاهش نمايندگان قوم پشتون درولایت غزنی-اقاي كرزي،ازكميسيون انتخابات خواست كه بايددرنتيجهء نهائی انتخابات،وحدت ملي ومصالح ملي دربعضی ازولايات افغانستان درنظرگرفته شود.کاشکه اين مصلحت سنجيها ومشارکت ملی آ قاي كرزي،براي همه اقوام ومليتهاي ساكن دركشوردرتمامي سطوح دولتي،وزارتخانه ها،ادارات وموسیسات تحت امردولت اوبه يك اندازه تبارزميكرد،ومردم افغانستان،تأمين وحدت ملي رادرهمه ابعادسياسي،اقتصادي،فرهنگي،نظامي بعنوان يك اصل اجتناب ناپذيردركشور،احساس ميكردندواصلاصحبت ازقوميت به ميان نميآمد.اما تفسيرآقاي كرزي نمایندگی ازمردم ووحدت ملي ومصا لح ملي اين است،كه منافع قوم وقبيله اوراتأمين كند،امادرهرجا ئیکه اگرمنافع قبيلویش به خطرافتد،وحدت ملي نيزبه خطرخواهدافتاد،وازنظراووحدت ملي بامنافع قومي وقبيلهء اویکی شمرده میشوندكه چنين سخنانی ازسوي رئيس جمهوركشور،مخالف قانون اساسي بوده ورفتارتعصب برانگیزاوقبل ازهمه زمینه های بیشترفروپاشی اعتماد ملی وباعث جداي بيشتراقوام ساكن درافغانستان خواهدشدچون آقای کرزی بنا برگرایشات انحصارگرایانه قومی وبرای خوشنودی گروه طالبان کوشش داردکه عدم توازن قومی- نفوسی وحضورفزیکی رایدهندگان مناطق پشتون نشین را که درین انتخابات با فیصدی بسیارمحدود وحتی دربرخی ازمحلات جنوب پاینترازیک فیصد برای رایدهی شرکت کردند توسط رایدهندگان مناطق هزاره نشین ومناطق شما ل کشورکه زنان و مردان، جوانان و بزرگ سالان با حضورگسترده درانتخابات،برای رسیدن به حقوق شهروندی،شجاعانه به پای صندوقهای رای رفتند تکمیل کند. از آنجائیکه مردم هزاره غزنی ازطریق انتخابات مشروع وقانونی درانتخابات پارلمانی کنونی درمجلس راه پیدا کرده است زیرا این مردم طرفدار صلح، امنیت ،آرامی وطرفدارحکومت براصل دموکراسی ومطیع حکومت وپیروقوانین افغانستان میباشد.قوانین افغانستان نمایندگی درپارلمان این کشوررا صرفا حاصل آرای آزاد مردم میداند وبه تناسب قومی مجلس اشاره ای نشده است.اگرکسانیکه با تلاش مقامهای دولتی به مجلس راه یابند و برندگان کنونی واصلی انتخابات ازعضویت درمجلس محروم شوند.به این معنی خواهد بود که تاوان عقبمانده گی قبیلوی وحامیان طالبان رابایدمردم هزاره درانتخابات پارلمانی غزنی بپردازند.خيليهاباوردارند كه مردم هزاره هشتاد فیصد نفوس ولایت غزنی را تشکیل میدهند اما این مردم بنا به برتری خواهی قومی گروه حاکم همیشه درحاشیه رانده شده‌اندچنانچه درهنگام برگزاری انتخابات پارلمانی درولسوالیهای جاغوری-ناهور-جغتو-خواجه عمری مالستان ولایت غزنی اوراق رأی دهی کمترازسهمیه ارسا ل شده بود که نبود کارت رأی دهی درین مناطق باعث تلف شدن حق رأی صدها هزار نفرمردم این ساحات گردیده است حالا که مردم هزاره غزنی به قیمت خون شان با وجود تهدیدهای امنیتی درانتخابات شرکت نموده وبه نماینده های دلخواه شان رای داده‌اند امااقای کرزی میخواهد رأی آنان را قربانی دموکراسی ستیزی وبرتری خواهی تک قومی خویش نماید.کمسيون مستقل انتخابات نبايد به برتری خواهان قومی امتياز بدهد وتسليم به خواسته های غيرقانوني وغيرمنطقي و باجدهی غیرمشروع وخلاف قانون اساسی آنان گردداقای كرزی.قوانینی را که خود تصویب کرده وازآنها بعنوان نکات برجستهء دوران ریاست جمهوری اش یاد میکند، نباید توسط خود و حامیانش زیر پا گردد.اوباید بعنوان شخص اول مملکت حامی ونگهبان خط مقدم این ارزشها باشد نه ناقض درجه اول قانون درافغانستان که او با زيرپاگذاشتن قوانين کشورزمينه سلب حق مشروع ونتیجه ده سال مبارزه مردم افغانستان وكشورهاي خارجي براي استقرارمردم سالاري ودموكراسي ومشروعيت انتخابات پارلمانی رافراهم خواهدساخت.درحالیکه اقای کرزی درهنگام آغاز به کاردوردوم ریاست جمهوری دست بالای قران گذاشته وسوگندیاد نموده بودکه به وحدت ملی وحقوق مدنی مردم کشوروفادارمیباشداگرجناب شان به این سوگند رسمی ودولتی وفادارباقی نماندجامعه جهاني،کمیسون انتخابا ت نهادهای مدني،مسئولين،نخبگان،علماءوروشنفكران كشورمسولیت خواهندداشت تاجلواین امتيازطلبيهاي قبيلوي رابگيرندواگرنه تيم قبيله گرا،كشوررابه سوي يك بحران ملي هدايت ورهبري خواهد کرد تا ديگران راازحقوق شان محروم سازند.

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

  • رآی هزاره ها به کرزی مانند دست دادن گوسفند به گرگ بود، کرزی هم مانند گرگ پاداش این گوسفندان را داد. بگذارید قصه ای را برایتان بیان دارم : هنوز شاگرد مکتب بودم و دوستان زیاد صمیمی پشتون(افغان) و هزاره داشتم و هیچگاهی در ذهنم نمیگشت که انسانها میتوانند در مورد انسانهای دیگر با در نظرداشت ، رنگ،قوم و زبان برخورد نماید و در بین تمام بچه های هم سن و سالم در آن روزگار همین مفکوره بود یعنی هیچ کس با دیگری تعصب نداشت و همه با یکدیگر دوست بودند یعنی هزاره با افغان، افغان و تاجک و تاجک و هزاره. در همین وقت بود که برادر بزرگترم را نیرو های جلب و احضار از روی بازار قاپیده و به عسکری بردند . من برای احوالگیری او به ریشخور که یک قطعه عسکری در انجا بود رفتم . تا من آنجا رسیدم زیاد دیر شده بود چون برادرم را به هلمند انتقال داده بودند. در راه برگشت به طرف کابل در مینی بسی سوار شدم . چون من زیاد جوان بودم ایستاده شدم تا بزرگتر ها از چوکی ها استفاده کنند در ایستگاه بعدی دو صاحب منصب سوار بس شدند یکی ان در چوکی نشست و از همراۀ خود خواست که در چوکی پیشروی او که در آن یکنفر هزاره سالخورده نشسته بود بنیشند او جواب داد: (نه کینم ورکی که هزاره گی ده) این جمله مانند زنگی در گوشم به شدت نواخته شد . حالا ببینید که انسان پشتون که از نشستن در کنار مرد هزاره انکار میکند و آنرا برای خود عار میداند چگونه میتواند به نفع او کار کند. البته هدف من تمام افاغنه نیست ولی چرا ، هدف من انهائی است که به پشتونوالی به جای انسانوالی عقیده دارند.

  • "آن جا که آزادی نیست، اگر رای دادن چیزی را تغییر می‌داد، اجازه نمی‌دادند که رای بدهید

    آنلاين بنگريد : https://www.facebook.com/fd.karimi

جستجو در کابل پرس