صفحه نخست > دیدگاه > نگرانیها ازعدم شفافیت انتخابات پارلمانی افغانستان

نگرانیها ازعدم شفافیت انتخابات پارلمانی افغانستان

محمد عوض نبی زاده
دوشنبه 6 سپتامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

قراراست براساس توافقنامه بن؛ دوردوم انتخابات پارلمانی،شوراهای ولایتی وولسوالیها درین روزهای نزدیک درافغانستان برگزارگردد درحالیکه نا امنی درمناطق جنوب وشرق کشورتوسعهء بیشتریافته واوضاع امنیتی دربرخی ازنقاط صفحات شما ل و مناطق هزاره نشین کشورنیزشکننده است.این وضعیت برای باشندگان این مناطق افغانستان که قبلا پیشگامان نیروهای مقاومت علیه طالبان بوده اند،که اگرطالبان دراین مناطق دوباره دست یابند،چه بلایی را برسرآنان خواهند آوردومردم این ساحات کشورنیاز وضرورت جدی به ایجاد نیروهای محلی مقاومت علیه طالبان را بیشترازهروقت دیگردرین مناطق احساس مینمایند ومیخواهند تا نیروهای مقاومت علیه طالبان درساحات پورمخاطره ء که اگر زیرتهدید طالبان قرارداشته باشند را تشکیل دهند. با وجودفضای نا امنی دراکثر مناطق کشورمردم افغانستان با دلهره و تشویش درنبودامنیت که تا کنون چندین قربانی گرفته است به انتخابات، پارلمانی شرکت می نمایند که همگی آرزوی بهترشدنِ شرايط زندگی و امنیت وثبات درکشوررا دارند.گرچه مسولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که آمادگی برای برگزاری انتخابات موجود است اما نسبت به شفافیت انتخابات پارلمانی و مداخلهء مقامات دولتی محلی ومرکزی ازجمله - وزا، معینان، رییسان ادارات دولتی،والی‌ها، شهردارها، ولسوالها و فرماندهان پولیس درروند انتخابات پارلمانی، تا به نفع نامزدمورد نظرشان فعالیت نکنند نگرانی جدی دارند.ولی متاسفانه بنا برتقلب و مداخلهء دولت این کمسیون برخی ازمراکزرای دهی را درمناطق امن کشورازجمله شصت وهشت سایت رای دهی درولسوالی جاغوری ولایت غزنی و شصت سایت در ولایت بامیان وچندین سایت دیگررا در ولایت دایکندی ودربرخی از مناطق هزاره نشین کشورمسدود نموده است. درحالیکه مناطق یاد شده جزء از آرام ترین ساحات افغانستان بوده است. کمسیون انتخابات بنا بردستوردولت بدون هیچگونه دلایل موجه با تقلب فاحش از تعداد مراکز انتخاباتی در ین مناطق کاهش بعمل آورده است درحالیکه درهنگام انتخابات ریاست جمهوری اقای کرزی بر اساس رای مردم این ساحات بزرگترین تعداد رای را حاصیل نموده است.اقای کرزی برای کاهش مراکز رای دهی در هزارستان دوهدف خصمانه و متعصبانه را برعلیه جامعه هزاره از خو تبارز میدهد که کم نشان دادن نفوس این مناطق وآمدن نمایندکان کمتر پارلمان ازین ساحات درپارلمان افغانستان و زیر فشارسیاسی قراردادن مردم هزاره درشرایط تمرین دموکراسی درافغانستان را به نمایش میگذارد بطورنمونه اکنون درولسوالی جاغوری یکصد و ده هزار کارت رای دهی وجود داردکه در انتخابات گذشته یکصد وهفتاد و پنج مرکز رای دهی وجود داشت حال آنکه کمیسیون انتخابات با ارسال شصت هزار ورق رای دهی عملا شصت وهشت سایت را کم کرده و درحال حاضرتنها یکصد و پنج سایت فعال است که چهل هزاروهشتصد تن نمیتوانند به پای صندوق های رای بروند كه هيچ گونه توجيهي نميتواند داشته باشد.وشماری کثیری ازنامزدان انتخابات وشهروندان ولایت بامیان از اقدام کمیسیون مستقل انتخابات مبنی برکاهش محلات رأی دهی دراین ولایت معترض و شاکی اند کميسيون انتخابات دوری فاصیله وكم بودن تعداد راي دهندگان براي مسدود کردن این محلات رايدهي را دلیل گفته اند درصورتیکه به دليل دور بودن مناطق و عدم دسترسي مردم به صندوق ها بايد مراكز راي دهي افزايش يابد نه كاهش! درحالیکه بالاترين ميزان مشاركت مردم را درانتخاباتهاي گذشته باميان وغزني داشته است که هيچ گونه توجيه منطقي و قانع کننده ندارد. قرار معلوم دفاترمحلی کمیسیون مستقل ا نتخابات در توزیع اوراق رای دهی نیز عدالت را نادیده گرفته و در برخی از ولسوالیها به تعداد نصف کارتهای رای دهی توزیع و فرستاده است وتضییع حقوق این افراد برخلاف قانون اساسی، قانون انتخابات و درتضاد با منافع ملی قراردارد و کمیسیون باید در این مورد پاسخگوباشد.اما برعکس مسدود نمودن سایتهای انتخاباتی درمناطق هزاره نشین کشوردولت به تعداد ده تن از نمایندگان کوچیهای پاکستانی را که شهروندان پاکستان بوده خانه و محل زیست شان در پاکستان میباشند حق تعین شدن نمایندگی درپارلمان افغانستان قایل گردیده است که درمغایرت و تناقض کامل با حقوق شهروندی ووجایب شهروندی درافغانستان دارد.چون اقای کرزی درصدد سوءاستفاده ازانتخابات پارلماني کنونی براي ماندن درقدرت است و قصد دارد ازانتخابات پارلماني جدید براي تغيير قانون اساسي افغانستان رياست جمهوري خود را برای بارسوم تمدیدنماید.اقای كرزی درحا ل سرمايه‌گذاري به نفع حامیان وطرفدارانش جهت راه یافتن بیشترین تعداد نمایندگان درپا رلمان بوده تایک پارلمانی مطيع وفرمانبردارحکومت وطرفدارخودرا انتخاب که بارسوم درقدرت باقی بماند.آقای کرزی بنا برخصوصیات استبدادی قوم گرایانه وتحت تاثیرسازشهای پنهانی اخیربا طالبان برای سرکوب وتصفیه قومی اقوام دیگر و خاصتا جامعه هزاره ازهیچگونه وسایل دریغ نمی ورزد چنانچه از صدورمسلحانه ء طالبان در لباس کوچی درمناطق بهسود – دایمیرداد -ولایت وردک – مناطق ناهوروجغتوی ولایت غزنی و ولسوالیهای کجران و شهرستان ولایت دایکندی درطی چند سال اخیر و تهاجم مسلحانه برشهروندان غرب شهرکابل را میتوان نام گرفت که هرسال این حملات جنایتکارانه ءطالبان درلباس کوچی منجربه نابودی و قتل ده ها تن ازمردم بیگناه این ساحات گردیده و صدها قریه را نیزبه آتش کشیده است تا زمین سوختهء یکاولنگ ودیگرمناطق افغانستان را که درزمان حکومت طالبان صورت گرفته بود درذهن مردم هزارستان و دیگراقوام محروم کشورتازه نماید. تهاجم همه سالهء طالبان پاکستانی زیرنام کوچی همواره با حمایت علنی و پنهان دولت کابل همراه بوده اند زیرا اقای کرزی وکوچیهای پاکستانی میخواهند ازطریق هجوم مسلحانه برمناطق هزاره نشین تعداد نفوس این مردم را درین ساحه کاهش داده تا آنان را واداربه کوج اجباری نماید و دربرخی ازین مناطق کوچیهای پاکستانی راساکن سازند.تشکیل شورای عالی صلح ازجانب اقای کرزی بخاطر پیش برد مذاکرات با طالبان نیزامتیاز دادن به گروه افراطی و تروریست طالبان و یکی وسایل فشار سیاسی بالای امریکا و غرب از طرف اقای کرزی است تا از طریق این شورای نام نهاد اهداف قوم گرایانهء خود را بر جامعه جهانی تحمیل ودر برابر فشارهای سیاسی وبازیهای روانی غرب تا ازین طریق برایش مشروعیت کمائی نماید.زیرا درین اواخیر میان اقای کرزی و مقامات امریکا ئی مجددا اختلافات و تنش ایجاد گردیده است كه، حكایت ازبازیهای پشت پرده میان واشنگتن و کابل دارد که باعث مسافرت چند مقام عالرتبه ء امریکا به کابل شده اند.حکومت افغانستان از نظرمقامات امریکائی یک حکومت فاسد است که بخشی ازاین معضل مربوط به فساد مالی ناهماهنگی‌های موجود در خرج کردن پولهاست. طوریکه وزیر دفاع امریکا ، در کابل گفت که هیچ گاه به هیچ‌کس اجازه نخواهیم داد که با پولهای ما در افغانستان دست به فساد بزند.

واژه های کلیدی
loading...
loading...

جستجو در کابل پرس